Pretraga 
Vidi korpu
PROIZVODI
GARANCIJA
Važne napomene
Svaki kupac ima pravo na rešavanje reklamacionog zahteva odnosno zahteva za otklanjanje nesaobraznosti u garantnom roku, a u svemu prema pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije koji tretiraju ovu materiju.
Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim garantnim listom i fiskalnim računom. U slučaju da se radi o robi za koju ne postoji obaveza izdavanja garantnog lista dovoljno je doneti samo fiskalni račun. Bez validnog fiskalnog računa i garantnog lista nije moguće realizovati prava koja proističu po garanciji. Dobijanjem garantnog lista smatra se da je kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše, garantni list ima važnost kupoprodajnog ugovora i bez potpisa kupca.
Kupcu se garantuje da će mu u slučaju reklamacije na funkcionalnost u toku garantnog perioda neispravan uređaj biti popravljen ili zamenjen drugim uređajem (koji može biti nov, ekvivalentan novom ili sličnih karakteristika) u primerenom roku. Ukoliko reklamacioni zahtev nije rešen za manje od 10 dana, garantni rok se produžava za vreme čekanja.
U slučaju da je uređaj kupljen u Controlpoint-u uz izdat garantni list ovlašćenog servisa (a to nije Controlpoint) kupac uređaj može predati u ovlašćenom servisu direktno ili ga doneti u Controlpoint koji će ga proslediti u ovlašćeni servis. U tom slučaju Controlpoint ima pravo da od kupca naplati troškove transporta uređaja do i od ovlašćenog servisa.
Kupac je obavezan da redovno (prema dinamici koju sam odredi prema svojim potrebama) pravi rezervne kopije svih njemu relevantnih i važnih podataka. Prodavac i servis ne snose nikakvu odgovornost za gubitak podataka (a time i sve konsekventne štete) tokom eksploatacije uređaja i u toku procesa servisiranja. Garancija ne važi za softver, uključujući i preinstalirani softver ako dodatno nije ugovoreno na drugi način.
Pravo na garanciju kupac ostvaruje isključivo u prostorijama servisa. Usluge izlaska na teren i servisiranja na terenu se dodatno naplaćuju prema važećem cenovniku servisnih usluga.